ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Filing)

ศาลแขวงพัทยา เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Filing)


เอกสารแนบ