ศาลแขวงพัทยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์มคำร้อง/คำเบิกความพยาน/รายงานกระบวนพิจารณา สำหรับผัดฟ้อง-ฝากขัง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ ร้านค้า/บริษัทต่างๆ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
อื่นๆ
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)
 2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คดีกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตและคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 5. แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองในศาลแขวงพัทยา
 6. ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริหารรายบุคคล
 7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพัทยา โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ประกาศศาลแขวงพัทยา
 1. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
 2. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การนำระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
 3. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่องกำหนดอัตราหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 4. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่องการให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 5. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับศาลชั้นต้น
 6. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
 7. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแขวงพัทยา
 8. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ และเอกสารทางคดี
 9. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่องโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด